Uchwała Nr XLVII/310/14 z dn. 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

UCHWAŁA NR XLVII/310/14
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Reńska Wieś

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.54 i art.55 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2013r. poz.1457) uchwala się ,co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Reńska Wieś nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwału- Plan nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech- pobierz plik (*pdf)