Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
151 XXV/162/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Reńska Wieś na lata 2013-2015 Aleksandra Kapuścińska 2893
152 XXV/161/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Aleksandra Kapuścińska 3104
153 XXV/160/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3229
154 XXV/159/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3172
155 XXV/158/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy stanowiących informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny Aleksandra Kapuścińska 3284
156 XXV/157/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Aleksandra Kapuścińska 2951
157 XXV/156/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/12 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 29 sierpnia 2012r. oraz Uchwały Nr XXII/144/12 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 12 lipca 2012r. Aleksandra Kapuścińska 2989
158 XXV/155/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego Aleksandra Kapuścińska 3159
159 XXV/154/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś na lata 2012- 2032" Aleksandra Kapuścińska 3188
160 XXIV/153/12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3805
161 XXIV/152/12 z dn. 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Aleksandra Kapuścińska 3306
162 XXIV/151/12 z dn.26.09.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2881
163 XXIV/150/12 z dn.26.09.2012r.sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 2723
164 XXIII/149/12 z dn. 29.09.2012r.w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/155/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 2704
165 XXIII/148/12 z dn. 29.09.2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3033
166 XXIII/147/12 z dn. 29.08.2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3130
167 XXIII/146/12 z dn. 29.08.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/12 Rady Gminy Reńskiej Wsi z dnia 12 lipca 2012r, w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków Aleksandra Kapuścińska 2959
168 XXII/145/12 dn. 12.07.2012r. W sprawie sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w obrębie Łężce. Aleksandra Kapuścińska 3397
169 XXII/144/12 dn. 12.07.2012r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pociękarb i Bytków Aleksandra Kapuścińska 3282
170 XXII /143/ 12 dn. 12.07.2012r. W sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa. Aleksandra Kapuścińska 3260
171 XXII /142/12 dn. 12.07.2012r. W sprawie podziału Gminy Reńska Wieś na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Aleksandra Kapuścińska 4088
172 XXII / 141 / 12 z dn. 12.07.2012r. w sprawie uchwalenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś dotyczacej wsi Dębowa. Aleksandra Kapuścińska 5115
173 XXII/140/12 z dn. 12.07.2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3318
174 XXII/139/12 z dn. 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3374
175 XXI/138/12 z dn. 05.06.2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Spotkanie Młodzieży Gmin Partnerskich Programu Europa dla Obywateli, Działanie 1, Poddziałanie 1.1. Aleksandra Kapuścińska 2639
176 XII/137/12 z dn. 05.06.2012 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Międzynarodowy Festiwal Mażoretek. Aleksandra Kapuścińska 3001
177 XXI/136/12 z dn.05.06.2012 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Gminy Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 2995
178 XXI/135/12 z dn. 05.06.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 3528
179 XXI/134/12 z dn. 05.06.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012. Aleksandra Kapuścińska 3373
180 XII/133/12 z dn. 05.06.2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Reńska Wieś za 2011 rok. Aleksandra Kapuścińska 3013
181 XXI/132/12 z dn. 05.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. Aleksandra Kapuścińska 3107
182 XX/131/12 z dn.26.04.2012 w sprawie dalszego wydzierżawienia i wynajęcie działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 2833
183 XX/130/12 z dn. 26.04.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa. Aleksandra Kapuścińska 3604
184 XX/129/12 z dn.26.04.2012 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 3615
185 XX/128/12 z dn. 26.04.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 3178
186 XX/127/12 z dn. 26.04.2012 w sprawie zmiany budżetu na rok 2012. Aleksandra Kapuścińska 2825
187 XIX/126/12 z dn. 28.03.2012 w sprawie skargi na Wójta Gminy Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 2792
188 XIX/125/12 z dn. 28.03.2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Reńska Wieś w 2012 roku. Aleksandra Kapuścińska 2282
189 XIX/124/12 z dn. 28.03.2012 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Aleksandra Kapuścińska 2652
190 XIX/123/12 z dn. 28.03.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Reńska Wieś na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. Aleksandra Kapuścińska 2734
191 XIX/122/12 z dn. 28.03.2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3165
192 XVIII/121/12 z dn. 7 marca 2012 r. w sprawie dokonania zamiany działek pomiędzy Gminą Reńska Wieś a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Sebastiana w Pokrzywnicy. Aleksandra Kapuścińska 2770
193 XVIII/120/12 z dn. 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w obrębie Radziejów i Pociękarb. Aleksandra Kapuścińska 2891
194 XVIII/119/12 z dn. 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś działka 81 obręb Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 2627
195 XVIII/118/12 z dn. 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś działka 69 obręb Reńska Wieś. Aleksandra Kapuścińska 3360
196 XVIII/117/12 z dn. 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś działka 1073 obręb Pokrzywnica. Aleksandra Kapuścińska 3536
197 XVIII/116/12 z dn. 7 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś Aleksandra Kapuścińska 3273
198 XVIII/115/12 z dn. 7 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Aleksandra Kapuścińska 3100
199 XVII/114/12 z dn. 13 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Aleksandra Kapuścińska 3362
200 XVI/113/12 w spr. przyjęcia do realizacji projektu pn. Moja praca, mój sukces w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ Aleksandra Kapuścińska 3154

Strona 4 z 7