Uchwała nr XXII/128/16 z dn. 24.08.2016 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesterzennego gimny Reńska Wieś oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gimny Reńska Wieś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uchwała Nr XXII/128/16

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminyReńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Reńskiej Wsi ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Reńska Wieś, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z czterema załącznikami graficznymi.

§ 2

W wyniku przeprowadzonych przez Wójta Gminy Reńska Wieś analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się:

1) brak konieczności i sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś dla obszaru całej gminy,

2) potrzebę aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego rozwoju gminy Reńska Wieś oraz ukończenie rozpoczętych już planów miejscowych.

§ 3

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Reńska Wieś oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Reńska Wieś” stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik du uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesterzennego gimny Reńska Wieś oraz miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gimny Reńska Wieś - pobierz plik (pdf)