Uchwała nr XXIII/129/16 z dn.28 września 2016 w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś

Poprawiony: środa, 05 października 2016 08:14 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska środa, 05 października 2016 08:05

Drukuj

Uchwała nr XXIII/129/16

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 września 2016 r.

 

w sprawie dalszego wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm) oraz §9 uchwały nr XXVII/170/09 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20 poz. 337 z dnia 27 marca 2009 r. z późn. zm.), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na dalsze wydzierżawienie, na okres przekraczający 3 lat, działki nr 497 o powierzchni 0,5207 ha w miejscowości Łężce.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.