Uchwała nr XXIII/130/16 z dn. 28 września 2016 w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Biała Piska

Poprawiony: środa, 05 października 2016 08:19 Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska środa, 05 października 2016 08:14

Drukuj

Uchwała NR XXIII/130/16

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Biała Piska

Na podstawie art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Nawiązuje się partnerską współpracę z Gminą Biała Piska.

  2. Zakres współpracy określi zawarte porozumienie pomiędzy Gminami Biała Piska i Reńska Wieś.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.