kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
281 Uchwała nr V/45/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie przyjęcia gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2021 Anna Ludwig 660
282 Uchwała nr V/44/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 736
283 Uchwała nr V/43/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Naczysławki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 687
284 Uchwała nr V/42/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Większycach Anna Ludwig 732
285 Uchwała nr V/41/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi Anna Ludwig 704
286 Uchwała nr V/40/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 Anna Ludwig 704
287 Uchwała nr V/39/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2019 roku Anna Ludwig 612
288 Uchwała nr V/38/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przedszkolu Anna Ludwig 623
289 Uchwała nr V/37/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Anna Ludwig 748
290 Uchwała nr V/36/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Reńska Wieś na 2019 rok Anna Ludwig 683
291 Uchwała nr IV/35/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/17 z dnia 22 lutego 2017 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Anna Ludwig 733
292 Uchwała nr IV/34/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Anna Ludwig 767
293 Uchwała nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Ludwig 721
294 Uchwała nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Reńskiej Wsi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Anna Ludwig 728
295 Uchwała nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi Anna Ludwig 829
296 Uchwała nr IV/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach Anna Ludwig 719
297 Uchwała nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na la Anna Ludwig 667
298 Uchwała nr IV/28/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś Anna Ludwig 783
299 Uchwała nr IV/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Anna Ludwig 797
300 Uchwała nr IV/26/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola Anna Ludwig 816

Strona 15 z 17