kadencja 2018-2023

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
81 UCHWAŁA NR XXX/245/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Anna Ludwig 168
82 UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Anna Ludwig 182
83 UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2021 Anna Ludwig 170
84 UCHWAŁA NR XXX/242/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Reńska Wieś w 2021 roku Anna Ludwig 169
85 UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowią Anna Ludwig 179
86 UCHWAŁA NR XXX/240/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 187
87 UCHWAŁA NR XXX/239/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Anna Ludwig 178
88 UCHWAŁA NR XXX/238/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 176
89 UCHWAŁA NR XXX/237/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 186
90 UCHWAŁA NR XXIX/236/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Reńska Wieś nr XIV/106/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego Anna Ludwig 170
91 UCHWAŁA NR XXIX/235/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Reńskiej Wsi Anna Ludwig 239
92 UCHWAŁA NR XXIX/234/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Reńska Wieś w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzier Anna Ludwig 195
93 UCHWAŁA NR XXIX/233/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na południe od torów kolejowych Anna Ludwig 217
94 UCHWAŁA NR XXIX/232/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dębowa Anna Ludwig 234
95 UCHWAŁA NR XXIX/231/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 marca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyc Anna Ludwig 175
96 UCHWAŁA NR XXIX/230/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty należnej za 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży Anna Ludwig 167
97 UCHWAŁA NR XXIX/229/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Anna Ludwig 187
98 UCHWAŁA NR XXIX/228/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021 Anna Ludwig 196
99 UCHWAŁA NR XXVIII/227/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid - 19 Anna Ludwig 207
100 UCHWAŁA NR XXVIII/226/2021 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Anna Ludwig 196

Strona 5 z 17