Sprawozdanie z realizacji zadania programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

Wpisany przez Aleksandra Kapuścińska piątek, 21 sierpnia 2015 10:43

Drukuj

W roku 2013 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na 2013 r.” Informację o otwartym konkursie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.renskawies.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu. W celu zaopiniowania ofert Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową. Komisja dokonała analizy formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Protokół wraz z propozycjami wysokości środków finansowych dla organizacji został przekazany Wójtowi Gminy do akceptacji.

Gmina Reńska Wieś prowadzi pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in.:

 1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
 2. Wspieranie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych- udzielaniu wsparcia przy wypełnianiu wniosków oraz ich rozliczaniu,
 3. Pomoc w publikowaniu informacji w prasie lokalnej, radiu i Internecie,
 4. Informowanie o szkoleniach,
 5. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i lokali będących własnością gminy na działalność statutową, organizowanie imprez, spotkań, itp.,
 6. Współpraca przy organizacji festynów, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych.

Na bazie dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy Reńska Wieś deklarują chęć dalszego rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez inicjowanie i realizację nowych inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

LP

Wskaźnik

Osiągnięty poziom

Uwagi

 1.  

Liczba organizacji i podmiotów współpracujących z gminą

19

Stowarzyszenia-5

OSP- 7

Stowarzyszenia sportowe- 7

 1.  

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1.  

Liczba złożonych ofert

7

W ramach otwartych konkursów ofert- 7

 1.  

Liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych

7

Umowy realizowane w ciągu roku 2014

 1.  

Wysokość przyznanych dotacji

42.000,00

34.000,00

15.500,00

5.500,00

10.500,00

24.000,00

18.500,00

Razem:150.000,00

LKS Śląsk Reńska Wieś

LKS PoRaWie Większyce

LZS Inter Mechnica

LZS Gierałtowice

LZS Pokrzywnica

LZS NAPRZÓD Długomiłowice

LZS DFK Łężce

 1.  

Wysokość rozliczonych dotacji

41.000,00

34.000,00

15.500,00

5.500,00

10.499,20

23.253,74

18.000,00

Razem:147.752,94

LKS Śląsk Reńska Wieś

LKS PoRaWie Większyce

LZS Inter Mechnica

LZS Gierałtowice

LZS Pokrzywnica

LZS NAPRZÓD Długomiłowice

LZS DFK Łężce