Wieloletni program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lat 2016- 2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

Uchwała NR XIII/76/15

RADA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515.) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletni program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reńska Wieś, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XIII/76/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dn. 18 listopada 2015 r.- Wieloletni program współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018- pobierz plik (*pdf)