Wydłużamy nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu do 01 marca 2024 roku 

 Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
 z 2023r. poz. 217 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022r. poz. 2155)
oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, ogłaszamy nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu. 

Wydłużony termin zgłaszania kandydatów – do 01 marca 2024r.

 Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

 

Przypominamy, że tylko do 16 lutego trwa nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu. 

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
 z 2023r. poz. 217 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022r. poz. 2155)
oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, ogłaszamy nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu. 

Termin zgłaszania kandydatów – do 16 lutego 2024r.

Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023r. poz. 217 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022r. poz. 2155) do dnia 30 czerwca 2023r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników

 

 W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy w Reńskiej Wsi o przeprowadzenie naboru kandydatów na:

- 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz.217 z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku

 
WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. Zdjęcia (2 szt.) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1 – 4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 u.s.p.) - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
 2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

 
OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i 8 u.s.p.).

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za ww. zaświadczenia kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i 8 u.s.p.). Aby uniknąć uzyskiwania informacji bez wnoszenia opłaty przez osoby, które w rzeczywistości nie są kandydatami na ławników, zasadnym jest wymaganie, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie), od podmiotu zgłaszającego go na ławnika, potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę pięćdziesięciu obywateli - od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).


Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 
WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów do pobrania poniżej lub do pobrania osobiście w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1, w sekretariacie.

 
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek godz. od 8.00 do 17.00,
 • wtorek – czwartek godz. od 7.15 do 15.15,
 • piątek godz. od 7.15 do 14.15.

w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi , ul. Pawłowicka 1 , parter- sekretariat.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2023r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. 


Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 77 40 53 211

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o naborze (pobierz)

Klauzula informacyjna dla kandydata na ławnika sądowego (pobierz)

Lista osób zgłaszających kandydata (pobierz)

Oświadczenie kandydata na ławnika (pobierz)

Oświadczenie kandydata Władza rodzicielska (pobierz)

Karta zgłoszenia na ławnika - zgodna z załącznikie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (pobierz)

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY na ławnika sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu.

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
 z 2023r. poz. 217 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022r. poz. 2155) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, ogłaszamy nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu. 
Termin zgłaszania kandydatów - do 16 lutego 2024r.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz.217 z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 lutego 2024

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. Zdjęcia (2 szt) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1 – 4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 u.s.p.) - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna
  lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
 2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i 8 u.s.p.).

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za ww. zaświadczenia kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i 8 u.s.p.). Aby uniknąć uzyskiwania informacji bez wnoszenia opłaty przez osoby, które w rzeczywistości nie są kandydatami na ławników, zasadnym jest wymaganie, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie), od podmiotu zgłaszającego go na ławnika, potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę pięćdziesięciu obywateli - od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 u.s.p.).
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Można pobrać z załączników poniżej lub pobrać w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi
ul. Pawłowicka 1, parter - Sekretariat.

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek godz. od 8.00 do 17.00,
 • wtorek – czwartek godz. od 7.15 do 15.15,
 • piątek godz. od 7.15 do 14.15.

w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, parter- sekretariat.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 16 lutego 2024r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. 


Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 77 40 53 211

 
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Klauzula informacyjna dla kandydata na ławnika sądowego (pobierz)

Lista osób zgłaszających kandydata (pobierz)

Oświadczenie kandydata na ławnika (pobierz)

Oświadczenie kandydata Władza rodzicielska (pobierz)

Karta zgłoszenia na ławnika - zgodna z załącznikie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (pobierz)